Martin Lindqvist, vd SSAB. Foto: SSAB.

Jan 29, 2021

SSAB hoppar av förvärv av Tata Steel


Rapporterar på fredagmorgonen ett starkare fjärde kvartal.

SSAB meddelade under fjärde kvartalet 2020 att diskussioner inletts med Tata Steel kring ett möjligt förvärv av stålverket i IJmuiden. Efter att analysen och diskussionerna har fördjupats står det klart att möjligheterna att integrera IJmuiden inom ramen för SSAB:s strategier är begränsade. Samtalen med Tata Steel har därför avslutats. Det framgår av ett pressmeddelande.

-Vi kan inte skapa tillräcklig trygghet i att vår industriella plan går att genomföra med föredragna tekniska lösningar och så snabbt som vi önskar. Vi kan inte anpassa Tata Steel IJmuiden till vår hållbarhetsstrategi på önskvärt sätt, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB.

-De synergier som vi såg i en affär motiverar inte fullt ut kostnader och investeringar för vår önskade omställning. Totalt sett möter affären inte våra finansiella förväntningar, fortsätter han. 

Återhämtning under hösten

"2020 har präglats av en svag marknad till följd av Covid-19 och rörelseresultatet för helåret minskade till -325 (2 159) Mkr. Marknaden återhämtade sig under hösten och SSABs leveranser och kapacitetsutnyttjande förbättrades, vilket lyfte rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2020 till 557 (-1 131) Mkr," skriver Martin Lindqvist i rapporten. 

Intäkterna uppgick i fjärde kvartalet till 16 988 (16 973) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 557 (-1 131) Mkr.

Alla tre ståldivisioner ökade rörelseresultatet beroende på bättre kapacitetsutnyttjande och högre leveranser. 

"Den största påverkan på SSAB från Covid-19 under 2020 kom från svagare stålmarknader och vi har därför beslutat att flytta fram tidpunkten för uppfyllandet av våra strategiska mål från 2022 till 2023. Vi vidtog en rad kostnadsbesparingar för att motverka effekterna från svag efterfrågan och totalt minskade de fasta kostnaderna med över 1,6 Mdkr jämfört med helåret 2019. Marknadsläget har förbättrats och vi förväntar oss en god aktivitet under det första kvartalet 2021. De tillfälliga permitteringarna och korttidsarbetet upphörde vid årsskiftet, skriver Magnus Lindqvist.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2020.

Fossilfritt stål ett premiumsegment

SSABs främsta målsättning är att bli fossilfritt senast 2045 och avser bli först med fossilfritt stål på marknaden under 2026. Under 2020 invigdes den världsunika pilotanläggningen för HYBRIT och beslut fattades att tidigarelägga starten med tre år för demonstrationsanläggningen.

-Omställningen till fossilfri stålproduktion är högprioriterat för SSAB. Vi tittar kontinuerligt på möjligheten att investera och öka takten i denna omställning. Helt fossilfritt stål kommer att bli ett premiumsegment med stora tillväxtmöjligheter. Vi ser en stor efterfrågan från kunder inom främst Automotive och Heavy Transport, säger Martin Lindqvist.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT