Foto: Grä.nges

Jul 18, 2019

Lägre efterfrågan för Gränges


Den globala fordonsproduktionen är en anledning och förväntas att fortsätta att vara svag under resten av 2019

Kommentarer från VD Johan Menckel:

De svagare marknadsförutsättningarna som vi såg i första kvartalet fortsatte under andra kvartalet 2019. Lägre efterfrågan på marknaden resulterade i att försäljningsvolymen minskade med 6 procent till 92.9 kton. Det justerade rörelseresultatet minskade med 44 MSEK och uppgick till 257 MSEK, och inkluderade kostnader om 16 MSEK för expansionsprojekten i USA. Valutakursförändringar påverkade det justerade rörelseresultatet positivt med 22 MSEK under kvartalet. Kassagenereringen fortsatte att vara stark även under andra kvartalet. Kassaflödet före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv ökade till 249 MSEK vilket motsvarar en cash conversion om 97 procent.

Under det andra kvartalet var marknadsförutsättningarna särskilt utmanande i Europa och Asien, där försäljningsvolymen till kunder inom fordonsindustrin minskade med 10 respektive 7 procent. Detta var ett resultat av en betydligt svagare produktion av lätta fordon i kombination med fortsatta lagerminskningar i leverantörskedjan. I Amerika var försäljningen till fordonsindustrin stabil i kvartalet. Efterfrågan på material till HVAC och övrigt i Amerika fortsatte att utvecklas positivt under kvartalet. Trots detta minskade försäljningsvolymen med 6 procent jämfört med 2018 på grund av produktmixförbättringar, kapacitetsbegränsningar kopplade till de pågående expansionsprojekten samt av tillfälliga produktionsstörningar i fabriken i Salisbury i slutet av kvartalet.

Fokus på expansionsprojekt och kostnadsbesparingar
På grund av de fortsatt svaga marknadsutsikterna i framför allt Europa och Asien implementerar vi nu kostnadsbesparingsåtgärder för att anpassa kostnadsbasen till rådande marknadsförutsättningar. I Amerika görs just nu stora ansträngningar för att slutföra expansionsprojekten i Huntingdon och Newport. Produktionsstart planeras i augusti och de första kommersiella ordrarna förväntas att skeppas i september. Försäljningsvolymen kommer gradvis att trappas upp under det fjärde kvartalet.

Den globala fordonsindustrin fortsatt svag under 2019

Utsikter
Den globala fordonsproduktionen förväntas fortsätta att vara svag under resten av 2019. Även om analysföretaget IHS förväntar en modest ökning om 2 procent för den globala produktionen av lätta fordon under det tredje kvartalet, är förväntan för det fjärde kvartalet svagt negativ, vilket innebär en förväntad minskning med 3 procent för helåret. För det tredje kvartalet räknar Gränges med en ökning i försäljningsvolym med låga ensiffriga tal. För material till fordonsindustrin ser vi en minskning med låga till medel ensiffriga tal främst till följd av fortsatta lagerminskningar i försörjningskedjan, framförallt i Asien men även till viss del i Europa. I Amerika förväntar vi oss en ökning med medel ensiffriga tal för material till HVAC och övrigt i och med att ny kapacitet gradvis kommer att bli tillgänglig under det tredje kvartalet.

När vi blickar längre fram kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med innovation och ett mer hållbart kunderbjudande, vilket innefattar ett ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon. Efterfrågan på avancerade värmeväxlarmaterial för elfordon förväntas öka avsevärt under kommande år, i takt med att fler fordonstillverkare väljer vätskebaserade batterikylningslösningar. I Amerika fortsätter efterfrågan på HVAC och övriga produkter att vara stark och med den nya kapaciteten i Huntingdon och Newport kommer vi att kunna stärka vår position på denna marknad ytterligare. Sammantaget är vi fast beslutna att fortsätta växa med hållbar lönsamhet under de kommande åren.

Johan Menckel, VD
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT